Get Adobe Flash player

Tarnowskie Góry

O miejscowości

Tarnowskie Góry leżą w województwie śląskim i od stycznia 1999 r. jak niegdyś znowu są siedzibą starostwa powiatowego. Miasto liczące 62 tys. mieszkańców zajmuje obszar 83,47 km2. Rozpościera się w pobliżu wschodniej granicy Górnego Śląska w zlewni rzek: Dramy i Stoły, na wododziale podziemnych wód triasowych. Północną część miasta zajmują rozległe tereny leśne, sosnowe i świerkowe, będące częścią lasów Lubliniecko - świerklanieckich, południową - ciepłolubne łąki i lasy bukowe.
Położone na obrzeżach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego miasto, posiada wszystkie dogodne połączenia komunikacyjne:

* kolejowe - jeden z największych w Europie węzłów kolejowych i największa w Polsce stacja rozrządowa, w której formuje się składy pociągów towarowych przewożących ładunki z południa Polski do portów bałtyckich oraz w kierunku Opola i Poznania
* drogowe - dobrze rozbudowana sieć drogowa z obwodnicą wokół miasta, łączącą śląsk z drogą krajową nr 11 do Poznania
* lotnicze - w odległości zaledwie 15 km znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy w Pyrzowicach.

Tarnowskie Góry od Bytomia dzieli 12 km, od Gliwic 22 km, a od Katowic 25 km.
Tarnowskie Góry - miasto położone w centralnej części woj. śląskiego, na północnym obrzeżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w odległości ok. 25 km od Katowic, przy głównej drodze krajowej do Poznania.

Współrzędne geograficzne centrum miasta wynoszą: 50o27' szer. geogr płn. i 18o52' dł. geogr. wsch.

Gmina Tarnowskie Góry zajmuje obszar 8347 ha i składa się z 11 dzielnic: Śródmieście - Centrum, Osada Jana, Opatowice, Sowice, Bobrowniki Śl., Repty Śl, Stare Tarnowice, Rybna, Strzybnica, Pniowiec [ www.pniowiec.pl ] i Lasowice.

W krajobrazie tej krainy wyraźnie wyróżniają się dwie odmienne części - północna, o płaskiej powierzchni, porośnięta lasami stanowiąca fragment Niziny Śląskiej i południowa pagórkowata z licznymi polami i łąkami wchodząca w skład Wyżyny Śląskiej. Najwyższymi wzniesieniami są Sucha Góra (352 m n.p.m) i Srebrna Góra (347 m n.p.m.), a najniżej położone są Dolina Stoły (254 m n.p.m.) i jej dopływ Graniczna Woda (255 m n.p.m.). Krajobraz rejonu tarnogórskiego jest w dużej mierze związany z budową geologiczną. Dominują tutaj dwie grupy skał - pierwsza to piaskowce, wapienie i dolomity, a druga - luźne piaski przemieszane ze żwirami i glinami. Przez południowo-wschodni kraniec gminy przebiega dział wodny oddzielający dorzecza Wisły i Odry. Północną część miasta zajmują rozległe tereny leśne, sosnowe i świerkowe, stanowiące fragment Lasów Lubliniecko - Świerklanieckich. Część południowa natomiast to ciepłolubne łąki i lasy bukowe.

Wśród walorów przyrodniczych gminy na uwagę zasługują:

* Las Segiecki o pow. ok. 500 ha z częściowym rezerwatem "Segiet" (24,65 ha), porasta zbocza Srebrnej Góry. Rosną tu buki pochodzące z samosiewu oraz z nasion pojedynczych drzew pozostałych po wycince dokonanej w trakcie prowadzenia górnictwa szybikowego rud srebra i ołowiu w XVI-XVIII w. Warstwa krzewów i runa leśnego jest dobrze rozwinięta, występuje 149 gatunków roślin, w tym wiele rzadkich np.: górskich i chronionych. Dla terenu tego została opracowana i oznaczona ścieżka dydaktyczna , stanowiąca pierwszą książkę z serii "Ścieżek po Garbie Tarnogórskim".
* Park Miejski założony w 1903 r. - w rozwidleniu dawnych dróg wiodących do Starych Tarnowic i Rept. Położony na warpiach będących pozostałością po działających tu w XIX w. kopalniach rud zajmuje powierzchnię 21,5 ha. Drzewostan Parku Miejskiego składa się z ok. 50 gatunków drzew i 10 gatunków krzewów, w większości rodzimego pochodzenia.
* Park Repecki (bukowo - dębowy) zajmujący pow. 188 ha. - Zespoł Przyrodniczo Krajobrazowy. Posiada obok okazałych dębów i buków również liczne stare świerki, lipy i kasztanowce,w tym ok. 200 drzew o wymiarach pomnikowych.
* Wyjątkową wartość w skali europejskiej m.innymi pod względem przyrodniczym przedstawiają podziemne wyrobiska, chodniki i sztolnie. W podziemiach ma miejsce proces krasowienia. Zimuje tam siedem gatunków nietoperzy. Jest to największe zimowisko tych ssaków w skali Górnego Śląska i jedno z głównych w Polsce.

www.tarnowskiegory.pl