Get Adobe Flash player

Regulamin

Regulamin zamieszczania ofert w portalu www.turystyka.org.pl

§1
Postanowienia ogólne

 1. Firma Turystyka.org.pl z siedzibą w Pucku jest właścicielem serwisu internetowego www.turystyka.org.pl i ma wyłączne prawa do jego obsługi.
 2. Portal turystyka.org.pl zamieszcza oferty obiektów noclegowych i udostępnia je w sieci internetowej, za co pobierana jest stosowna opłata roczna zwana abonamentem.
 3. Z usług firmy turystyka.org.pl korzystać może każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna.
 4. Usługi udostępniane przez portal www.turystyka.org.pl nie mogą być wykorzystywane w procesie pośrednictwa reklamowego w tym w działalności agencji reklamowych. Wszelkie takie naruszenia regulaminu mogą spowodować usunięcie ogłoszeń dodanych przez pośrednika.
 5. Zarówno firma turystyka.org.pl jak i Zleceniodawca zobowiązani są do przestrzegania przepisów zawartych w niniejszym regulaminie
 6. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu nie będą rozpatrywane.

§2
Sposób zamówienia i uruchomienia usług.

 1. Umieszczenie prezentacji obiektu w portalu następuje:
  • po akceptacji niniejszego regulaminu,
  • po zarejestrowaniu się w portalu jako użytkownik portalu oraz wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wraz z dołączeniem zdjęć.
 2. Ogłoszenie jest aktywne po uiszczeniu opłaty w określonym terminie i aktywowane na okres 12 miesięcy.
 3. Jeżeli Operator nie otrzyma potwierdzenia wpłaty, po upływie okresu 10 dni od daty umieszczenia ogłoszenia w bazie ogłoszenie zostanie usunięte.
 4. Administrator portalu turystyka.org.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, które jest niekompletne lub zawiera treści nieprawdziwe.
 5. Skorzystanie z usług portalu www.turystyka.org.pl jest traktowane jako równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania zasad Regulaminu.

§3
Rozliczenia finansowe

 1. Rejestracja w portalu www.turystyka.org.pl jest bezpłatna.
 2. Oferty umieszczone w serwisie turystyka.org.pl są płatne
 3. Stawki znajdują się w cenniku stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Za zmiany, oraz dodatkowe zamówienia dokonywane do strony internetowej Zleceniodawcy pobierana będzie opłata zgodnie z cennikiem opłat Portalu.
 5. Zleceniodawca ma prawo do pisemnego wypowiedzenia Umowy w ciągu (7 dni), w przypadku wzrostu ceny usługi świadczonej przez portal turystyka.org.pl.
 6. W przypadku braku pisemnego wypowiedzenia Umowy, złożonego najpóźniej na trzy miesiące kalendarzowe przed upływem pierwszego i każdego następnego Okresu Umowy, Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres czyli 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.
 7. Zleceniodawca zobowiązuje się do uregulowania zobowiązań wobec Portalu, zgodnych z cennikiem usług.
 8. W przypadku zmiany cen usług objętych umową zleceniodawcy zostanie przesłany aktualny cennik za świadczone usługi przez wykonawcę nie później jak 1 miesiąc przed wprowadzeniem w życie nowych cen.
 9. Zleceniodawca zobowiązany jest do prawidłowego dokonania zapłaty.

§4
Obowiązki i prawa portalu turystyka.org.pl

 1. Portal zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług w czasie trwania umowy w zakresie określonym w umowie.
 2. Portal zobowiązuje się zapewnić prezentację obiektu lub usługi Zleceniodawcy na stronach Portalu Turystycznego dostępnego w Internecie pod adresem: http://turystyka.org.pl
 3. Portal zapewni prezentację obiektu lub usługi w odpowiednim dziale portalu turystyka.org.pl zawierającą:
  • dane teleadresowe, zdjęcia, specyfikę usługi, cennik, opis, mapę lokalizacyjną
  • możliwość modyfikacji danych przez Zamawiajacego za pomocą maila i hasła podanego przy rejestracji
  • klient ma prawo do bezpłatnej, dowolnej ilości zmian treści swoich ofert, za wyjątkiem zmian określonych w cenniku portalu,
  • gwarantowana jest możliwość wyszukiwania przez użytkownika obiektu według wielu parametrów.
 4. Portal zobowiązuje się do szerokiej promocji adresu internetowego oraz prezentowanych w nim obiektów i usług.
 5. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronie zleceniodawcy oraz komentarze Użytkowników
 6. Firma turystyka.org.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane przerwą w funkcjonowaniu portalu. spowodowanych przez czynniki wymienione poniżej:
  • braku ciągłości świadczenia usług niezawinionych przez portal turystyka.org.pl,
  • niewłaściwego korzystania z usług przez Zleceniodawcę
  • podania nieprawdziwych lub niekompletnych informacji przy rejestracji usług,
  • działania sił wyższych (np. huragan, powódź, itp),
  • działania osób trzecich, korzystających z haseł Zleceniodawcy, w których posiadanie weszły zarówno za zgodą Zleceniodawcy, jak i nielegalnie.

§5
Obowiązki i prawa zleceniodawcy

 1. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści zawarte w swoim ogłoszeniu.
 2. Zleceniodawca zobowiązuje się do utrzymywania w poufności haseł dostępu oraz do dołożenia wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu do haseł osobom nieupoważnionym.
 3. Klient może zakończyć współpracę z Portalem w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek opłaty wniesionej za usługę.
 4. Każdy Zleceniodawca ma prawo do uczestniczenia we wszelkich promocjach ogłaszanych w portalu www.turystyka.org.pl na zasadach określonych przez Portal.
 5. Zleceniodawca może wskazać w ofercie adres swojej strony internetowej, nie może jednak publikować adresów serwisów o podobnym zakresie działalności jak turystyka.org.pl, takie adresy zostaną automatycznie usunięte z ogłoszenia zleceniodawcy.
 6. Zleceniodawca zobowiązuje się do korzystania z usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie oraz uiszczania opłat za usługi w wysokości określonej w cenniku usług.

§6
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych. Dz. U nr 133 poz.833. Administratorem danych jest firma turystyka.og.pl s.c.

*Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. (Dz. U. Nr 144. poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych